Friday, November 24, 2006

CHEFE DEPARTEMENTO 2006-2011

DEPARTEMENTU INFORMASAUN NO KOMUNIKASAUN SOSIAL

Drs. MARCELINO MAGNO, MA.

DEPARTEMENTU DE FORMACAO NO KADERIZACAO

Drs.VIRGILIO DA COSTA HORNAI

DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNASIONAL

DR. COSTANCIO PINTO, MA.

DEPARTEMENTU RELASAUN GENDER

TERESA MARIA DE CARVALHO

DEPARTEMENTU ABASTESIMENTU NO LOGISTIKA

JAIME ESTRELA DE OLIVEIRA, S.E

ESKIPA SUSESU ELEISAUN

Drs. SAMUEL MENDONCA

SEKRETARIADO

NIVIO MAGALHAES